pttk wagant 1.jpg

Wstąp do PTTK !!!Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Następnie trzeba udać się do siedziby Koła lub Oddziału PTTK, aby opłacić składkę.
Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, jedno zdjęcie formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.
Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
nosić odznakę organizacyjną PTTK.
Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz: www.pttk.pl/rabaty

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
uczestniczyć w działalności PTTK;
reprezentować godnie imię turysty polskiego;
regularnie opłacać składkę członkowską.
Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Ile wynosi wysokość składki członkowskiej?

Uchwała nr 189/XIX/2020
Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

1)    65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

2)    40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

3)    30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

4)    20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2.    Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

3.    Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2021 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§ 2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

 1. 40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
 2. 25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
 3. 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
 4. 17,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,

§ 3

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
 2. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 3. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 4. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 5. bezrobotni,
 6. osoby pobierające świadczenie przedemerytalne
 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
 2. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 3. osoby małoletnie do ukończnie 16 roku życia,
 4. młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1)  Członkowie Honorowi PTTK,

2)  dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3)  dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4)  uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

5)  osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

§ 5

1.    Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

 1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
 2. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
 3. naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
 4. naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.

2.    Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2021 – 31.03.2022 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.

§ 6

1.    Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

 1. 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 2. 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 3. 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

2.    Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

3.    Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2021 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

§ 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

1)  stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,

2)  pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,

3)  pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,

4)  Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

§ 8

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2021, według następujących zasad:

1)  W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.

2)  W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).

3)  Znaczki członkowskie za 2020 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2021 r.

§ 9

1.    Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.

2.    Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 11

1.    Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały. Zasady rozliczenia wpłaconych składek przez oddziały przed wejściem uchwały zmieniającej określi Sekretarz Generalny PTTK.

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK

 

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO  PTTK - do pobrania